Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Termékvisszaküldés és panaszkezelés

Az elállási jog gyakorlása

1) Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzett-je (a továbbiakban: Felhasználó).

2) A terméknek a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Felhasználó a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Felhasz-náló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köte-les eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pont-jában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja jelen ÁSZF mellékletében bemutatott elállási nyilatkozatmintát is.

3) A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

4) A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatá-nak megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell te-kinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figye-lembe a Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott kül-deményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5) A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban fel-tüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának köz-lésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fel-használó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt fu-tárnak átadja) a terméket.

6) A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terhe-li. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A ter-mék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

7) Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fel-használó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fu-varozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A vissza-térítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot al-kalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifeje-zetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt kö-vetkezett be.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató;

b) olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatat-lanul vegyül más termékkel;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példá-nyának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

g) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

h) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

i) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése, panaszkezelés

1) A Felhasználó Szavatossági igényeit, panaszát az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti, illetve jelentheti be:

a) telefonon a +36-70-946-2469 telefonszámon (munkanapokon 09:00-16:00 között);

b) E-mailben az info@onlinevitaminbolt.hu címen;

c) postai úton a következő címen: Név: Németh Angéla e.v. Cím: 2112 Veresegyház, Nádor utca 2.

2) A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt őriz.

3) A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz ese-tén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részlete-zett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

4) A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbe-li panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy más hírközlési eszköz se-gítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

További jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, további lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A Felhasználó fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. Az első fokon eljáró járási kormányhivatalok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://jarasinfo.gov.hu/.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. A békéltető testületek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://bekeltetes.hu/.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Honlapja: www.pestmegyeibekelteto.hu 

Panasztétel kezdeményezése az európai uniós vitarendezési platformon

Amennyiben az online vásárlás során felmerült probléma vagy vita nem rendeződött el a Szol-gáltatóval vagy a hazai fórumokon, panaszát a következő platformon keresztül terjesztheti európai uniós vitarendezési testület elé: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Bírósági eljárás kezdeményezése

A Felhasználó polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(A szerződéstől való esetleges elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza 14 napon belül.)

Címzett: Németh Angéla e.v.

Cím: 2112 Veresegyház, Nádor utca 2.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvé-telére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

Rendelésszám:

A Felhasználó neve:

A Felhasználó telefonszáma:

A Felhasználó címe:

Kelt

A Felhasználó aláírása

Keresés